Để đảm bảo chính xác các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách cung cấp dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.
Chấp nhận Điều khoản sử dụng

 

Bằng cách truy cập và sử dụng trang website này ("tuvannhadat.jimdo.com") bạn được coi là chấp nhận các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo tài liệu 'của chúng tôi', 'chúng ta', 'Công ty của chúng tôi", hoặc tương tự được tham chiếu Tuvannhadat; tài liệu tham khảo " bạn "," của bạn" và tương tự là tài liệu tham khảo (tự nhiên hoặc không) truy cập vào trang web này. 

 

Sử dụng

 

"Tuvannhadat" cho phép bạn xem và download các tài liệu tại trang web này chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, ý nghĩa hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hay quyền bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của Tuvannhadat hoặc bất kỳ bên thứ ba. Trang web này và nội dung của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc phân phối bằng bất kỳ hoặc theo cách thức, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Tuvannhadat.

 

Không cung cấp

 

Nội dung của trang web này không được cấu thành một giao dịch bán hay mời chào mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp mối quan hệ giữa bạn và Tuvannhadat. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý với chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện của các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn. 

 

Links đến các trang web bên thứ ba

 

Links đến các trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

 

Nội dung từ chối

 

Công ty chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm các thông tin chính xác, hoàn chỉnh và hiện tại (kể từ ngày đăng) trên trang web này, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Công ty chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì thế tại thời điểm bạn thấy nội dung trên trang website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

 

Trách nhiệm người sử dụng

 

Việc truy cập và sử dụng trang web này và nội dung các tài liệu này là nguy cơ của người dùng. Tuvannhadat CÙNG CÁC NHÂN VIÊN THAM GIA SÁNG TẠO, SẢN XUẤT TRANG WEB và PHẦN MỀM HAY GIAO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC PHẠT HAY BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO (NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI) PHÁT SINH TỪ TRUY CẬP SỬ DỤNG, HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HAY MỌI TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ LỖI HAY THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG. Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này. 

Tuvannhadat có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Tuvannhadat sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.